Self Storage

Wat is Self Storage?1

Self Storage is doe-het-zelf opslag voor zowel particulieren als bedrijven. Self Storage is de meest flexibele oplossing voor zowel tijdelijk als permanente opslag. U huurt namelijk een ruimte, zo groot of zo klein als U nodig heeft, voor zo lang of kort als U wilt en U heeft altijd gratis toegang tot uw ruimte. Veilig, voordelig, goed geconditioneerd en vlakbij.

Opslaan van goederen.

Op het opslaan van goederen of producten bij Stedendriehoek-Huurboxen.nl is het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (Stb.2000,278) van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.6 is het de Klant niet toegestaan de volgende in het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer genoemde goederen of producten in het Gehuurde op te slaan.

 

ja nee

- Inboedel/Huisraad - Kunstvoorwerpen
- Goederen/Meubilair - Antiek
- Archief/Documentatiemateriaal - Collecties
- Voorraad - Afvalstoffen, waaronder ook dierlijke en gevaarlijke afvalstoffen
- Oldtimers - Levende dieren of aan bederf onderhevige zaken
- Motoren - Asbest en/of blauwleer
- Emballage - (Kunst)mest
- Elektronica/Apparatuur - Gasflessen en/of accu's
- Kleding/Magazijnvoorraden - Vuurwerk
  - Alle overige illegale goederen
  - Auto- en/of motorwrakken (het stallen van auto's en/of motoren niet zijnde wrakken is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door Stedendriehoek-Huurboxen.nl goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast. Tevens dient de aanwezigheid van brandstof alleen in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn!
  - Brandbare vloeistoffen waaronder diesel en benzine (met uitzondering van het gestelde hierboven ten aanzien van auto's en motoren)
  - Gevaarlijke stoffen of preparaten die op grond van het Besluit verpakking en aanduiding milieu gevaarlijke stoffen en preparaten zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34 lid 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb 1985, 639)